BESTEMMINGSPLAN

EXACTE MOGELIJKHEDEN

In het bestemmingsplan zijn de exacte mogelijkheden van ZUID juridisch vastgelegd en onderverdeeld in verschillende secties. Op de bestemmingsplankaart zijn zaken als bouwhoogte (maximaal tien meter), bebouwingspercentage (maximaal 80%), bestemming (bedrijven) en milieucategorie (t/m 4.1) in hoofdlijnen aangegeven. In de regels worden deze nader gespecificeerd. De bedrijvenlijst geeft een overzicht van de activiteiten die in elk geval zijn toegestaan binnen de bedrijfsbestemming. De toelichting geeft tenslotte een schets van de achtergronden en bedoelingen van het bestemmingsplan. Voor nadere informatie kijkt u op: www.ruimtelijkeplannen.nl